EMPLAÇAMENT


El lloc escollit per a edificar l'abadia fou "L'hortet de Poblet", unes terres de regadiu que es trobaven a mig camí entre Tarragona i Lleida; a l'abric de les estribacions de les Muntanyes de Prades, obertes envers al Nord, però tancades cap al Sud-Est per altres subdivisions muntanyoses de la serralada Pre-litoral; cadena de muntanyes que constitueixen  una muralla natural d'uns 1.000 m. d'altitud, d'una riquesa forestal d'inestimable valor i gran bellesa.

 

Situat a la  comarca tarraconense de La Conca de Barberà, el monestir està vinculat  jurídica i eclesiàsticament  a dos municipis diferents. El de Vimbodí , on es duen a terme  les diligències de caràcter civil,  i el de l'Espluga  de Francolí (església de Sant Miquel), per a tractar les clericals. La capital de la comarca és la vila medieval de Montblanc, amb categoria Ducal

                                                                   

Sorry, your browser doesn't support Java(tm).
   
 

CONDICIONS HIDRÀULIQUES

El monestir de Santa Maria  de Poblet es troba en una zona d'aqüífers lliures i confinats de descarga natural.

      

 

TIPUS D'AQÜÍFERS SEGONS EL MEDI  LITOLÒGIC

El Monument fou construït  en una zona límit entre aqüífers consolidats amb permeabilitat per fisuració i/o karstificació, i alternança de nivells calcaris i margosos; i constituïda, d'una altra,  per aqüífers locals i permeables, caracteritzats pel predomini d'argiles i margues.

 

 

 

 

PRECIPITACIONS

La mitjana  anual de precipitacions és de 500 a 600 mm.

M 

m

marc geolÒgic de Poblet

L'extensió geogràfica de la zona de Poblet forma part de les Serralades Litorals que es caracterizen per la variació de fàcies i de gruixos. En aquest entorn afloren materials corresponents a diferents periodes gelògics de l'Era paleozoica,  des del Devonià fins el Quaternari, formant  una successió litoestratigràfica, on es poden diferenciar des de la base fins el sostre dipòsits detrítics del devonià  i del carbonífer, amb intrusions granítiques corresponents al periode Carbonífer. El Triàsic està compost per argiles, margues i guixos, sobre els quals es troben els materials calcaris del Juràsic. Del periode Oligocènic dominen conglomerats, argiles i calcaris lacustres que, ocasionalment, estan cobertes  per materials detrítics quaternaris.